Industriell Mjukvara - Malmborgs Teknik i Harmoni

Smarta lösningar för smart produktion

Industriell mjukvara som gör komplexa processer
lätthanterliga och överskådliga. 
Tillgänglighet och kvalitet i maskiner och processer höjs.
Inblandade parter får en positivare arbetsmiljö.

Industriell mjukvara

Med detta innefattas:

Planering; Förstudier, Produkt- / process-genomgång, Tester
Systemering; Funktionsbeskrivning,  Produkt/variantstrukturering, Kommunikationsupplägg
Programmering; Maskinrörelser, Vision, Operatörsgränssnitt (robot/PC), Variant-/Data-/Filhantering,
Kommunikation - nätverk / TCP/IP / serie / I/O, Programmoduler
Dokumentation; Manualer, Lathundar, Serviceinstruktioner, "mjuka" manualer i PDF-format med smarta länkupplägg
Installation; Igångkörning, Trimning
Utbildning; Handhavande, Service, Manualjustering
Service; Support via telefon eller på plats, Programuppdateringar, Service-instruktioner, Fjärruppkoppling - snabbt och kostnadseffektivt

Göra komplexa processer lätthanterliga och överskådliga
Produkt-/processtruktur: 

Inställningar/parametrar för respektive variant bryts ner till överskådliga och hanterbara "byggklossar" eller "recept". Ett variantrecept kan bestå av flera delrecept. Recept matas in via operatörsgränssnitt med länkning till aktuell variant och sparas på hårddisk eller annat icke flyktigt minne. Vid körning av respektive variant laddas recept från minne. Detta ger en enkel, snabb och säker omställning. Alla inställningar bör vara maskinstyrda för automatisk kontroll, loggning etc. Vilket ger bättre kvalitetskontroll.

Program-/funktionsstruktur:

Klara gränssnitt med enkla bindningar mellan funktioner, program och moduler. God beslutsstruktur - beslut fattas på lämpligast nivå i program, därvid undviks många och kostsamma problem vid funktionsutbyggnad. 
Programmoduler för säkra, beprövade, återanvändbara och väl avgränsade funktioner.

Handhavandesäkerhet:

- Eliminera mänskliga faktorn med lätthanterliga operatörsgränssnitt. Dessa görs logiska och enkla, så  att operationsföljder blir naturliga. Tvekan, frustration och manualläsning undviks. Gränssnittet utformas för ett enkelt och säkert handhavande, vilket är ett måste för en lyckad installation. Handhavandefel skall enkelt upptäckas och/eller rättas till automatiskt, innan process/maskin kan startas. Gränssnittet hjälper operatör att fatta rätt beslut. Förval är alltid det ofarligaste och/eller mest logiska.
Vederhäftig dokumentation och tillämpad utbildning så att personal enkelt förstår och minns funktioner och processer.


Tillgänglighet och kvalitet höjs
Produkt-/processtruktur, program-/funktions-struktur och handhavandesäkerhet leder till färre fel avseende både maskin- och process-funktioner som i sin tur ger högre tillgänglighet och kvalitet.

Positivare arbetsmiljö

Lätthanterade maskiner med säkrare processer och mindre krångel gör att inblandade personer känner att de behärskar sina uppgifter.

Detta ger en personal med ökat självförtroende och en positiv syn på sitt arbete och därmed effektivare produktion.


-  Lätt är rätt!  -